Privacy en Algemene Voorwaarden

PRIVACY VERWERKING LDP INTERNATIONAL B.V. 


1.1  Privacyverklaring

LDP International B.V. gevestigd aan de Amelte 22, 9404 EL te Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


1.2 Contactgegevens

www.ldp-int.com, mail@ldp-int.com, Amelte 22, 9404 EL te Assen.


1.3 Persoonsgegevens die wij verwerken

LDP International verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken: *Voor- en achternaam *Geslacht *Geboortedatum *Adresgegevens *Telefoonnummer *E-mailadres *IP-adres *Licentienummers of lidmaatschapsnummer *Naam en contactgegevens contactpersoon bij calamiteiten *Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch *Gegevens over jouw activiteiten op onze website *Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) *Beeldmateriaal waaronder film en foto’s die gemaakt worden tijdens onze evenementen *Bankrekeningnummer *Identiteitsbewijs en BSN (indien wij deze nodig hebben voor uitbetalen van vergoedingen/ als wij hier wettelijk toe verplicht zijn bijvoorbeeld voor belastingaangifte).


1.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

LDP International B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@ldp-int.com.

 

1.5 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LDP International B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het factureren van (en incasseren van betalingen voor) verkochte diensten, werkzaamheden en producten van LDP International B.V.
 • Het uitbetalen van vergoedingen wegens verrichte werkzaamheden
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en overige (direct) marketing kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verslaglegging en promotie van evenementen
 • LDP International B.V. analyseert het gebruik van onze website(s). De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantal bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.
 • LDP International B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten, diensten en informatie afstemmen op jouw behoefte.
 • LDP International B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


1.6 Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

LDP International B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden. 


1.7 Delen van persoonsgegevens met derden

De door LDP International B.V. verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. LDP International B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LDP International B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.


1.8 Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

LDP International B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekst bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LDP International gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 


1.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegeven door LDP International B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@ldp-int.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. LDP International B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.


1.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LDP International B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@ldp-int.comALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN LDP INTERNATIONAL B.V.


Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
Artikel 3 – Toegangsbewijzen en betaling
Artikel 4 – Verplichtingen van de klant
Artikel 5 – Rechten van TT Circuit Assen
Artikel 6 – Overmacht
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Persoonsgegevens
Artikel 9 – Slotbepalingen


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • LDP International: de rechtspersoon naar Nederlands recht “LDP International B.V.”.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen LDP International en de klant.
 • Klant: degene die een toegangsbewijs ter zake een door LDP International georganiseerd evenement koopt, daaronder zowel begrepen consumenten als zakelijke klanten.
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen LDP International en een consument gesloten wordt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Zakelijke klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit in de meest brede zin, waaronder begrepen doch niet beperkt tot promotie-, netwerk, relatie- en/of acquisitieactiviteiten, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.
 • Verkoopadres: een door LDP International voor een evenement ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie.
 • Toegangsbewijs: een door LDP International of een door haar ingeschakeld verkoopadres verstrekt (digitaal) document dat de klant recht geeft op toegang tot een door LDP International georganiseerd evenement.
 • Evenement: één van de vijf door LDP International georganiseerde evenementen; TT Holland House, JACK’S Racing Day, TABAC Classic GP Assen/BromfieTTs en de JACK’S Int. Drenthe Rally.
 • Plaats waar het evenement wordt gehouden: de locatie gelegen aan De Haar 9, 9405 TE te Assen genaamd het TT Circuit, omvattende de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van de locatie waar het evenement plaatsvindt, alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe TT Circuit Assen op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is


ALGEMENE VOORWAARDEN
 


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
2.1.    Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen LDP International en de klant. De Algemene Voorwaarden gelden zowel voor zakelijke klanten als voor consumenten. Voor zover een bepaling in de Algemene Voorwaarden uitsluitend voor consumenten of zakelijke klanten geldt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de overeenkomst tot stand komt via een door LDP International voor het betreffende evenement ingeschakeld verkoopadres.

2.2.    De overeenkomst tussen LDP International en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij LDP International dan wel een door LDP International ingeschakeld verkoopadres koopt en daarmee het aanbod van LDP International aanvaardt.

2.3.    Door aankoop van een toegangsbewijs of verkrijging daarvan op andere wijze, dan wel door betreding van de plaats van het evenement, verklaart de klant zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

2.4.    De (partiële) nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan. Indien een bepaling (partieel) nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is, vindt conversie plaats in een geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking.

2.5.    De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


 


Artikel 3 – Toegangsbewijzen en betaling
3.1.    Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege LDP International verstrekt document in de vorm van een hardcopy toegangskaart of een E-ticket. De op beide documenten eventueel geprinte barcode is een unieke code.

3.2.    Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.3.    De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van LDP International. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. LDP International mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. LDP International is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door LDP International of het verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

3.4.    Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

3.5.    Alleen aanschaf bij de erkende verkoopadressen of bij LDP International garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

3.6.    LDP International behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen via haar websites. De klant is alsdan verplicht om zich aan het door LDP International gestelde maximum te houden.

3.7.    Toegangsbewijzen kunnen niet door klanten worden geretourneerd. Ten aanzien van consumenten zij uitdrukkelijk vermeld dat diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, waaronder begrepen de door LDP International georganiseerde evenementen, ingevolge het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW zijn uitgezonderd van het voor consumenten bij overeenkomsten op afstand geldende herroepingsrecht.

3.8.    Een toegangsbewijs is ongeldig zonder controlestrook. De houder van een toegangsbewijs waarvan de controlestrook ontbreekt, kan door LDP International worden geweigerd.

3.9.    Indien het toegangsbewijs een barcode bevat, is de klant verantwoordelijk voor het weergeven van en de leesbaarheid van deze barcode. Indien de barcode slecht is afgedrukt, beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, kan toegang worden geweigerd en kan het toegangsbewijs als ongeldig worden beschouwd.

3.10.  Bestelde en betaalde toegangsbewijzen die direct bij het LDP International zijn gekocht en betaald zullen tot 1 week voor aanvang van het evenement, worden toegezonden naar het door de klant opgegeven adres. Gekochte E-tickets worden een paar weken voorafgaand aan het evenement per mail toegestuurd.

3.11. Toegangsbewijzen die op een latere datum worden besteld kunnen worden afgehaald in het welcome center van het circuit. Tenzij door LDP International anders wordt bepaald. De e-tickets worden per mail toegestuurd.

3.12.  Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die in het bestelproces ingevuld dienen te worden voor een correcte verwerking van de bestelling, betaling en verzending van het toegangsbewijs, waaronder begrepen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de creditcard- of iDEALbetaling via internet en de juiste adresgegevens van de ontvanger.

3.13. LDP International is gerechtigd de door de klant opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van het toegangsbewijs.

3.14. LDP International verstrekt het toegangsbewijs slechts indien en zodra autorisatie van de verschuldigde betaling is verkregen.

3.15. Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, is LDP International gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


 

Artikel 4 – Verplichtingen van de klant
4.1.    De klant die zijn toegangsbewijs aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens LDP International voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

4.2.    In het kader van veiligheid en openbare orde is de klant verplicht mee te werken aan visitatie wanneer daar bij bezoek van het evenement door het bevoegde personeel om verzocht wordt. Indien de klant hieraan geen medewerking wil verlenen, kan de klant toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder dat LDP International gehouden is de toegangsprijs te restitueren.

4.3.   De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich bevindt op de plaats waar het evenement wordt gehouden. De klant is verplicht om op verzoek van LDP International, het ordepersoneel en andere bevoegden, het toegangsbewijs te tonen.

4.4.    Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid tenzij diegene is uitgescant of een polsbandje heeft ontvangen inclusief hardcopy kaart.

4.5.    Het is verboden alcoholische dranken, drugs, (fris)dranken in glas, slag- stoot-, steek- en/of andersoortige wapens mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien LDP International dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

4.6.    De klant is verplicht zich op verzoek van LDP International, het ordepersoneel, horecapersoneel en andere bevoegden te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

4.7.    De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van LDP International,TT Circuit Assen, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.

4.8.    Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert LDP International een adviesleeftijd van minimaal 13 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige.


 

Artikel 5 – Rechten van LDP International

5.1.    Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen de weigering zich te legitimeren, weigering tot medewerking aan visitatie, fraude alsmede in overige situaties waarbij toetreding of verdere aanwezigheid een risico vormt voor de openbare orde of veiligheid, is LDP International gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te verklaren of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan LDP International, al dan niet via een verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig verklaarde toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie, schadevergoeding of compensatie anderszins.

5.2.    LDP International behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien LDP International dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3.    Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is LDP International gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade die hij hierdoor lijdt.


 

Artikel 6 – Overmacht
6.1.    In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede maar niet uitsluitend begrepen afzegging van deelnemers, stakingen, ongevallen, onbruikbare faciliteiten, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemiën,  ingetrokken vergunningen, maatregelen van openbare orde en veiligheid, (dreiging van) terroristische aanslagen en andere oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop LDP International geen invloed kan uitoefenen doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, heeft LDP International het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2.    Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door LDP International wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal LDP International uitsluitend verplicht zijn aan de consument de toegangsprijs te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal LDP International slechts gehouden zijn aan de consument te restitueren een door haar vast te stellen gedeelte van de toegangsprijs die vermeld staat op het toegangsbewijs. De consument kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement, tenzij door LDP International anders wordt bepaald.

6.3.    Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door LDP International wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de consument het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij LDP International tegen restitutie van de toegangsprijs die op het toegangsbewijs is vermeld.

6.4.    Wanneer de consument op grond van artikel 6.2 gerechtigd is tot (gedeeltelijke) restitutie van de toegangsprijs die op het toegangsbewijs staat vermeld, zal deze (gedeeltelijke) restitutie slechts plaatsvinden indien de consument binnen twee maanden na de geannuleerde datum een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan LDP International overlegt.

6.5.    Wanneer de consument op grond van artikel 6.3. gerechtigd is tot restitutie van de toegangsprijs die op het toegangsbewijs staat vermeld, zal deze restitutie slechts plaatsvinden indien de consument binnen vier weken na de nieuwe datum waarop het evenement plaatsvindt een geldig, ongebruikt en onbeschadigd toegangsbewijs aan LDP International overlegt. Om te bepalen of een toegangsbewijs gebruikt of ongebruikt is, is de administratie van LDP International te allen tijde leidend.

6.6.    Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door LDP International voor of na aanvang van het evenement wordt geannuleerd, of indien het evenement wordt verplaatst naar een nieuwe datum, is LDP International jegens zakelijke klanten nimmer verplicht de betaalde toegangsprijs te restitueren of enige schade te vergoeden.

6.7.    De mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst door de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1.    LDP International is slechts aansprakelijk voor schade van de consument wanneer deze schade, waaronder zowel begrepen schade door wanprestatie als schade door onrechtmatige daad, het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan LDP International toe te rekenen ernstige tekortkoming, dan wel wanneer deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LDP International.

7.2.    LDP International is nimmer aansprakelijk voor door de zakelijke klant geleden schade, tenzij deze het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LDP International.

7.3.    In het geval van aansprakelijkheid van LDP International jegens de klant wordt slechts die schade vergoed waarvoor LDP International is verzekerd, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van LDP International in het desbetreffende geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico van die verzekering van LDP International.

7.4.    De aansprakelijkheid van LDP International jegens de klant wordt in ieder geval uitgesloten voor:
a) gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de klant;
b) zaakschade;
c) immateriële schade;
d) schade ten gevolge van het niet opvolgen door de klant van door LDP International ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;
e) schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere klanten en/of bezoekers;
f) schade ten gevolge van producten verstrekt door, dan wel gekocht van derden op de plaats van het evenement;

7.5.    LDP International zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van LDP International) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.6.   LDP International is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.7.   LDP International is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.


 

Artikel 8 – Persoonsgegevens
8.1.    LDP International verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via de event websites.Artikel 9 – Slotbepalingen
9.1.    LDP International is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal LDP International de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de klant een consument is, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden. De nieuwe algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website van LDP International.

9.2.    Op iedere overeenkomst die tussen de klant en LDP International bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.3.    Alle geschillen die tussen LDP International en de consument ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen LDP International en de consument of enige overeenkomst of rechtsverhouding die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter Noord-Nederland, locatie Assen, tenzij de consument binnen een maand nadat LDP International zich op de bevoegdheid van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen heeft beroepen, aangeeft het geschil te willen laten beslechten door de op de grond van de wet relatief bevoegde rechter.

9.4.    Alle geschillen die tussen LDP International en de zakelijke klant ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen LDP International en de zakelijke klant of enige overeenkomst of rechtsverhouding die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

9.5.    In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van (bepalingen van de) Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde leidend en bepalend.

9.6.    LDP International B.V. is gevestigd te (9404 EL) Assen, Amelte 22 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 04073053. Het BTW-identificatienummer is NL814005287.B01

9.7.    LDP International B.V. is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 09.30 tot 18.00 uur op telefoonnummer +31 592 318 055.

 

BESTEL HIER JE KAARTEN VOOR DE PADDOCK!

BESTEL HIER JE GRATIS KAARTEN!

JACK'S Scapino Drenthe Telegraaf SLAM! FM Vakgarage Grip LKQ